CAT 卡
"控制和时间代码"
 
 
  CAT 卡提供了一个视频参考输入和时间码接口与RS422的4通道接口,可以作为PCM4,PCM8,PCM-H16,PCM-H64和PCM-H128系统可选配件。
 
 
   

     
   
     
  主控制面板  
 
  提供一个步进/变速飞梭转盘、走带控制、时间代码显示等。需要安装CAT卡。
 
 
 
     
   
     
  音量控制面板  
 
  包括8个触摸式电动推子、独奏/静音按钮、6个修改EQ的数字旋转编码器、动态和aux输出操作杆等等。需要安装CAT卡。